Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 AB Eko-İnovasyon %50 Hibe Teklif Çağrısı Türkiye'den başvuru bekliyor

Ülkemizde genel koordinasyonunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü CIP(Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı) kapsamında “Eko-İnovasyon Hibe” teklif çağrısı bu yıl 6.kez yayınlandı.

Eko-inovasyon programı teklif çağrısı kapsamında;
çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ya da bütünüyle bertaraf edilmesini amaçlayan, kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını gözeten, işletmelerin özellikle de KOBİ’lerin çevre performanslarının iyileştirilmesini hedefleyen; eko-yenilikçi ürün, teknik, hizmet ya da süreçleri kullanan projeleri destekler.  Bu proje teklif çağrısı CIP kapsamında piyasaya ilk kez sunulacak ve piyasa koşullarına ihtiyaç veren Eko-inovasyon projelerini kapsamaktadır.

Proje Süresi: Azami 36 Ay      

Hibe Oranı: Proje giderlerinin en fazla % 50’si hibe şeklinde AB fonları tarafından karşılanacaktır.

Kimler Başvurabilir:
•Başvurular bir ya da daha fazla sayıda tüzel kişilik tarafından yapılabilir. Şirketler, tek başlarına proje sunabilecekleri gibi AB’den ortaklı olarak da proje sunabilirler. Farklı ülkeden en az 2 ortak barındıran projeler, AB tarafından daha olumlu bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 5 Eylül 2013

2013 Proje Teklif Çağrısında Öncelikli Alanlar

3.1 Materyal Geri Dönüşümü
Atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve azaltılması AB’nin çevre politikasının özünü oluşturmaktadır. Kaydedilen tüm ilerlemelere rağmen, atık politikalarıyla ilgili güçlükler hala mevcudiyetini korumakta ve bu bağlamda yapılması gereken çok şey bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde atıkların önlenmesi ve geri dönüşümü hakkındaki Tematik Strateji, atık yönetiminin iyileştirilmesi, malzemelerin ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla kullanılacak hedefleri ve araçları belirler. Atık Çerçeve Direktifi atıkları hiyerarşik bir düzene göre sınıflandırır ve bazı atık türlerinin yeniden kullanımı, kazanımı ve dönüştürülmesi yönünde daha büyük hedefler belirler. Projeler, Atık Çerçeve Direktifi ile uyumlu olmalıdır. Atık hiyerarşisine göre “yaşam döngüsü düşüncesi” hiyerarşiden sapmayı makul göstermedikçe önleme, yeniden kullanım ve materyal geri dönüşümü; enerji geri kazanımı gibi diğer faaliyetlere göre belirgin bir önceliğe sahiptir. Yenilik büyük ölçüde geri dönüşüm ve tekrar kullanma süreci, metotları, teknolojileri ve yaklaşımlarını kapsar. Örnek olarak, otomasyon, sınıflandırma, iyileştirme, kâğıt öğütme ve dağıtma teknolojileri, ek olarak da geri dönüştürmeyle ve tekrar kullanmayla alakalı olarak iş yenilikleri. Atık Yönetimi ve Kamu sektörünün atık önlemeye yönelik farkındalığı artırması ile ilgili projeler LIFE + Programı kapsamındadır.

Bu Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenecek Konular:
•Atık maddelerin daha iyi sınıflandırılmasını sağlayacak süreç ve yöntemler, inşaat atıkları, ticari/sınai atıklar, elektrikli ve elektronik aletler ve hurda addedilen malzemeler arasında geri dönüştürülebilme potansiyeli olan ya da geri dönüştürülebilir atıklar için daha iyi sınıflandırılmış yöntemler ve metotlar, inşaat atıkları, ticari/sanayi atıkları, raf ömrünün sonuna gelmiş aletler.
•Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ya da malzemelerin geri dönüştürülmesini kolaylaştıran yenilikçi ürünler, uluslararası ürün standartlarını karşılayan ürünler, ileri tasarım gereksinimleri ve yüksek kalitede tüketici ihtiyaçları.
•Geri dönüştürülebilir ürünler için yeni piyasalar, tedarik zincirleri ya da uyumlaştırılmış imalat ve geri dönüşüm süreçleri gibi alanlarda geri dönüşüm endüstrilerinin rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik iş inovasyonları.
•Eko-İnovasyon projeleri önerilen geri dönüşüm çözümünün katma değer sağlamada verimli ve etkili olduğunu göstermelidir. Yüksek katma değerli çıktı üreten projeler, geri dönüşüm çözümlerinin göreceli daha düşük çıktı ürettiği projelere göre daha üstün sayılacaktır.

3.2 Sürdürülebilir İnşaat Malzemeleri
İnşaat sektörü; tasarım, malzeme seçimi, doğal kaynakların kullanımı gibi hususların yanı sıra çok farklı sosyoekonomik, düzenleyici ve idari hususlar ile de etkileşim içinde olan oldukça karmaşık bir sektördür.
İnşaat faaliyetleri diğer sanayi sektörlerine göre çok daha fazla hammadde tüketir. Üstelik sera gazı yayılımında en büyük pay inşaat sektörünündür. Ayrıca inşaat ve yıkım faaliyetleri çoğu geri dönüştürülebilecek Avrupa’nın en fazla atığını üretir. İnovasyon; ürün seviyesinde kendini gösterebileceği gibi, bina performansında ya da tüketicilere sunulan hizmetlerde de kendini gösterebilir. İnovasyon kapsamında ele alınan çevre konuları; malzeme sürdürülebilirliği, kapalı mekânlarda ki hava kalitesi, su ve enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum gibi konulardır. Proje Teklif Çağrısı yenilikçi süreçleri ya da ürünlerinin yanı sıra inşaat sektörü hizmetleri yada imara açık ya da kapalı bölgeler için karma yaklaşımlar, bütün aşamalarda iş imkânları(inşaat, bakım, tamir, donanım iyileştirmesi ya da binaların yıkılması) gibi hususları içermektedir.

Bu Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenecek Konular:
•Doğal kaynakların tüketimini, karbon oluşumunu ve yan mamul atıklarını azaltan inşaat ürünleri ve ilgili süreçler. Daha çok çevreye duyarlı inşaat malzemeleri kullanımını, biyolojik tabanlı malzemelerin kullanılması, geri dönüştürülmüş ve tekrar kullanılan inşaat atıklarının kullanımının arttırılması, hammaddelerin daha az kullanımını ve inşaatın çevreye olan etkisini azaltan yenilikçi üretim süreçlerini kapsar. Yaşam döngüsü yaklaşımı göz önünde bulundurulmalıdır.

3.3 Yiyecek & İçecek Sektörü
Enerji tüketimi, küresel ısınma, arazi kullanımı, kaynak tüketimi, asidifikasyon, su kullanımı ve israfı, ötrofikasyon’un %50‟si (sudaki azot ve fosfatın artması) gibi özel tüketimden kaynaklanan çevre etkilerinin %20 ila %30‟u yiyecek ve içecek sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu etkiler tam-gıda üretimi ve “tarladan sofraya” dağıtım zincirini kapsamaktadır. Et ve et ürünleri, buna ek olarak süt ürünleri ve zeytin üretimi gibi çevre üzerinde ciddi etkileri olan yiyecek ve içecek imalat türlerine öncelik verilecektir. Et ve et ürünleri (kanatlı ürünleri, sosis ve benzeri gıdalar) özel tüketim türleri arasında en fazla çevresel etkiye sahip olanlardır. Bu ürün grubunun küresel ısınmaya olan tahmini katkısı bütün ürünlerin toplam etkisi ele alındığında %4 ile %12 civarında olduğudur. Küresel ısınmaya ciddi anlamda sebebiyet veren bir diğer ürün grubu ise süt ürünleridir.

Bu Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenecek Konular:
•Ambalajlama yöntemleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere daha temiz ve yenilikçi ürünler, daha fazla verimliliği hedefleyen süreç ve hizmetler. Kaynak verimliliğini ve etkililiğini artırma, toprakta çözünebilir atıkları azaltma ve biyolojik açıdan önem teşkil eden hususları gözeten bir ekonomiye geçiş için gıda sektöründe ham maddenin tümünden faydalanma.
•Atıkların ve sera etkisi yaratan emisyonların azaltılması, su verimliliği sağlayan ve su kalitesini arttırılması ve/veya geri dönüşümün artırılmasını amaçlayan temiz ve yenilikçi ürünler
•Yiyecek ve içecek tüketiminin çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen, daha temiz ve yenilikçi ürünler, süreçler ve hizmetler (örneğin; etiketleme ya da paketleme, dağıtım ve satın alım kararları gibi lojistik hizmetler)

3.4. Su
Su, yalnızca içme, ürün yetiştirme, enerji ve diğer ürünleri üretmek için değil aynı zamanda ekosistemin bütünlüğü ve insanlara sağlanan mal ve hizmetler için de çok önemlidir. Tatlı su tüketimi ve kirliliği gittikçe problemli bir hal alırken, bu önceliğin amacı farklı sektörlerde su verimliliğini ve kalitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi çözümlerin piyasada yaygınlaşmasını teşvik etmektir. Su verimliliğine odaklanan projeler su tüketimini en az %30‟a kadar azaltmalıdır.
Su kullanımı ve arıtımı kapsamında birçok yenilik yapmak mümkünken, ekonomik açıdan geçerli olduğu takdirde su sektörüne ve işletmelere önemli yararlar sağlanacak birçok alan vardır.

Bu Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenecek Konular:
•Başta su kullanılmayan süreçler olmak üzere su açısından verimli süreçler, ürünler, teknolojiler. Kaynakların ve kimyasalların daha az kullanımı, atık sudan besin gibi kaynakların yeniden elde edilmesi gibi daha verimli ve çevreyi daha az etkileyecek çözümler ile su ve atık su arıtımı
•Su, kimyasal, enerji ve malzemeleri korumayı amaçlayan akıllı dağıtım sistemleri: Kimyasal dozu ayarlayan ve ölçen yenilikçi sistemler, akış ve pompalama oranları, sızıntı tespiti ve onarımı, yeni boru malzemeleri vb.

3.5 Yeşil İşletmeler
Bu bileşenin amacı KOBİ’lere ürün, hizmet ve süreçlerini yeşillendirmede (çevre dostu hale getirmelerinde) destek olmak, çevre konularını gözetmelerini sağlamak, işletme faaliyetlerini gerçekleştirirken iklim değişikliği hususlarına uymalarını sağlamaktır. İklim değişikliğinin yol açtığı uzun vadeli sorunlarla baş edebilmek için uyum gerekmektedir.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler büyük işletmelerle kıyaslandığında iklim değişikliğinin yol açtığı risklerle baş etme konusunda daha fazla sorun yaşamaktadır. Ancak onlar için yeni iş olanakları da ortaya çıkabilir. Bir işletmenin yeşillendirilmesi farklı şekillerde olabilmektedir: Bir ekipman satın alımında ya da hizmet tedarik ederken “yeşil” tedarik unsurlarını gözetmek, hammadde elde etme, üretimi, tüketimi ve bir ürünün raf ömrü sonu gibi hususlarda yaşam döngüsü yaklaşımını benimsemek, eko-yenilikçi tekniklerin ve eko-tasarım ilkelerinin tedarik zincirine dahil edilmesi vb.

Bu Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenecek Konular:
•Çevre üzerindeki olumsuz etkiler azaltılacak, daha az kaynak kullanımını sağlayacak yenilikçi ürün ve hizmetlerin piyasada kullanılması, uygulanması ve tasarımı. Projelerin, Entegre Ürün Politikası ilkelerini benimseyen, yaşam döngüsü yaklaşımını esas alan, Eylem Planında belirlenen Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim, Sürdürülebilir Sanayi Politikası ile uyumlu ürün ve hizmetlerin desteklenmesi ve hayata geçirmesi gerekmektedir.
•Malzemelerin, çevreye etkiyi azaltan ve daha çok kaynak verimliliği sağlayan; kıt malzemeleri daha az kullanan ve ikincil hammaddeleri daha çok kullanan yenilikçi ürünler ile ikame edilmesi. İkame ürün veya üretim süreci olabilir.
•Yüksek düzeyde piyasa ihtiyaçlarına cevap veren temiz ve yenilikçi süreçleri destekleyen temiz üretim süreçleri ve üretimin yeşillendirilmesi.
•Önemli ölçüde çevre yararı sağlayan ve piyasa ihtiyaçlarına cevap veren yeniden üretim mekanizmaları ve yenilikçi onarım hizmetleriyle kademeli inovasyon.

Yukarda yer alan konu başlıklarının yanı sıra; kavram geliştirme, araştırma, fizibilite, laboratuvar, tasarım, prototip geliştirme çalışmalarınız ve geliştirmeyi hedeflediğiniz Ar-Ge projeleriniz varsa hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız;

-Eğer KOBİ iseniz, TÜBİTAK’ın % 75 oranında hibe verdiği 1507 KOBİ Ar-Ge programına başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yıl içinde istediğiniz tarihte başvurarak yararlanabilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
  
-Eğer Sanayi şirketi iseniz
, TÜBİTAK’ın 1501 Sanayi Ar-Ge programı ile proje üst limiti ve başvuru zamanı kısıtlaması olmadan projelerinizi gerçekleştirmek için lütfen tıklayınız.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, Ar-Ge Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.


Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.