Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 
"Yenilikçi İstanbul”  Mali Destek Programı ile 25 Milyon TL Hibe Fırsatı


Yenilikçi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı İSTKA/2015/YNI
programı ile İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan, patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım olarak belgelenmiş veya tescillenmiş yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesi Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının nihai amacı ortaya çıkarılan yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kadar, takip eden süreçte çıktıların ticarileştirilmesine yönelik çalışmaların da desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu öncelik ile işletmelerin prototip geliştirme aşamasında olan ya da bu aşamayı tamamlamış, tescil belgesi bulunan yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi hedeflenmektedir.

-Endüstriyel tasarım tescilli ürünlerin ticarileştirilmesi projelerinde ticarileştirilecek ürünlerin yenilikçi olması beklenmektedir.
-İncelenmiş patent alan yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik başvurulara değerlendirme aşamasında artı puan verilecektir.
-Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlandığı başvurulara değerlendirme aşamasında artı puan verilecektir.

Program kapsamında destekten yararlanabilecekler:
 -Kar amacı güden kurum/kuruluş/işletmeler.
 -İşletmelerin merkezlerinin Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması.
-Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması gerekmektedir.

Destek oranı: Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı
25.000.000 TL’dir.
Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

           Asgari tutar: 100.000 TL
           Azami tutar: 600.000 TL

Verilecek destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.
Başvuruların alınması için son tarih 20/03/2015 saat 17:00’dır.

Proje Sayısı
Bu program kapsamında bir Başvuru Sahibi, İstanbul Kalkınma Ajansı’na en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve İstanbul Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla 1 (bir) tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Başvuru Sahibinin bu Mali Destek Programına destek almaya uygun iki teklif sunması ve her iki proje başvurusunun da başarılı bulunması halinde destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan projesine verilir.
Bu mali destek programına özel olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, bir Başvuru Sahibi 2015 yılı Mali Destek Programları kapsamında toplamda en fazla 2 (iki) projesi için destek  başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) projesi için destek alabilir.
Bir Başvuru Sahibinin yukarıda zikredilen başvuru sınırlarının üzerinde proje sunması durumunda, başvuru tarihine göre fazladan sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir.

Uygun Maliyetler
Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, aşağıda tanımlanmaktadır:

a. Uygun doğrudan maliyetler:
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
 - Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının
ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
 - Yolculuk ve gündelik giderleri,
 - Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri,
 - Sarf malzemesi maliyetleri,
 - Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
 - Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajanstan talep edilen destek tutarının % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,
 - Nihai denetim maliyetleri,
 - Görünürlük maliyetleri.

b. Uygun dolaylı maliyetler:
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden  79,6 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz.