Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003-“Rüzgar Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları”” Hibe Proje Çağrı Metni 

Bu çağrı kapsamında;
Bu çağrının amacı, yerli rüzgar enerji teknolojisinin ülkemizde gelişmesi, AR-GE altyapısı oluşturulması, bu teknolojilerin yaygınlaştırılması, yerli tasarım ve üretimi için bilgi birikimi sağlanmasıdır. Bu kapsamda aşağıda verilen çağrı hedeflerinden en az birine uygun olan AR-GE projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir:   

1. Enerji kayıpları asgari düzeye indirilmiş, yüksek güvenirliği olan, az gürültülü ve dişli kutusu kullanmayan türbin-jeneratör sistemlerinin geliştirilmesi
2. Hafif, yüksek dayanıklılığa sahip, sistem maliyetini indirebilecek türbin kanadı teknolojileri:
‐ Kanat yapılarında klasik cam elyaf malzemeleri ile kıyaslandığında dayanım, maliyet ve ağırlık konularında avantaj sağlayabilecek karbon fiber/kompozit vb. malzeme geliştirilmesi ve kullanımı
-Kanat yapılarında kullanılmak üzere düşük boşluk ihtivalı (void content)
kompozit yapı üretimi/ buna yönelik yenilikçi yöntemler geliştirilmesi
‐ Yapısal yorulmanın engellenmesi/iyileştirilmesi amacıyla pasif yük (mekanik)
kontrolü
‐ Yapısal sağlık kontrolü (titreşim vb. izlenmesi) amaçlı sistem geliştirilmesi
‐ Yekpare kanat imalat teknolojisinin geliştirilmesi
‐ Kompozit yapılarda yorulma hasarının belirlenmesine yönelik analiz ve test
yöntemlerin geliştirilmesi
3. Rüzgar enerjisi teknolojilerini elektrik şebekesi ve diğer yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla birleştiren, kesintili enerji kaynaklarını dengeleyen sistemler (ör.
güneş-rüzgar sistemleri) ile Rüzgar enerjisi teknolojilerinin elektrik şebekesine
optimum entegrasyonunu sağlayan güç elektroniği sistemleri ve kontrolleri:
‐ Rüzgar Enerji Sistemlerinde kullanılmak üzere yenilikçi (düşük maliyetli ve
şebeke uyumlu) güç elektroniği dönüştürücü sistemlerinin (evirici, doğrultucu,
güç filtresi vb.) geliştirilmesi
‐ Sistem entegrasyonu, güç kalitesi, güç yönetimi ve güç akışı için kontrol
stratejileri ve yönetim algoritmaları geliştirilmesi
‐ Hibrit sistemlerin (rüzgar-güneş vb.) entegrasyonu ve maksimum güçte enerji
sürekliliğini sağlamak üzere enerji ve güç yönetim sistemlerinin geliştirilmesi
‐ Hibrit sistemlerde enerjinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yenilikçi güç
depolama teknolojilerinin geliştirilmesi
4. Düşük rüzgar hızlarında verimli çalışabilen, kentsel ve kırsal alanda
konutlarda/binalarda kullanıma yönelik yatay/dikey eksenli alternatif rüzgar enerjisi teknolojileri

Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir.

Çağrıya Özel Hususlar:
-1. Aşama Proje önerilerinde başarı ölçütlerine nasıl ulaşılacağı, teori ile uyumlu olarak, somut bir şekilde kısaca açıklanması beklenmektedir.
-Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
-Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
- Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı
dışındadır.
- Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun
disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.
- Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan
projelere öncelik verilecektir.
Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem
geliştiren projelere öncelik verilecektir.
- Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede Ulusal standartlara ve
mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
- Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
- Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrı Kapanış Tarihi
:  21.08.2015 17:30

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi