Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Eğitim Destek Simülatörlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrının amacı, kişiye özel cerrahi prosedürlerde kullanılabilecek simülatör ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir.

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Gerek eğitim ve gerek planlama açısından cerrahi simülatörlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bu çağrının konusu, eğitim ve planlama amaçlı cerrahi simülatörlerin yazılım, donanım ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi için proje önerilerini desteklemektir.

Buna göre:

1- Cerrahi simülatör donanımlarının (mekanik, elektronik ve elektro-mekanik sistemlerin) geliştirilmesi,

2- Açık cerrahi, mikro cerrahi, minimal invaziv cerrahi uygulamaların en az birini içermesi,

3- Simülatörlerde arttırılmış ve/veya sanal gerçeklik uygulamalarının bulunması,

4- Geliştirilecek simülatör sistemlerinde kuvvet geri besleme sisteminin bulunması,

5- Cerrahi senaryoların cerrahi eğitim veren eğitmenler tarafından doğrudan öğretme (direct teaching) metodu ile sisteme aktarılması ve kullanıcı verileriyle eğitmen verilerinin karşılaştırılarak, kullanıcıya geri bildirimde (dokunsal / işitsel / görsel) bulunulması,

6- Cerrahi simülasyon sürecindeki tüm verilerin kayıt altına alınabilir olması ve sonrasında uygulama performansının ortaya konması,

7- Eğitim için kullanılan kadavra sayısını azaltmaya yönelik zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamalarını içermesi,

8- Geliştirilecek olan yazılımın öğrenebilir, yapay zeka tabanlı ve esnek bir yapıya sahip olması,

9- Geliştirilecek simülatörde kullanılacak olan yapay dokuların (yumuşak ve sert) gerçek özelliklerini taklit edilebilir olması,

10- Kişiye özel cerrahi planlama açısından hasta datasının (X-ray, MR, BT, kan basıncı, EKG, EMG vb.) simülatöre aktarılabilmesi, simülatörün de hastanın güncel datasını en iyi şekilde temsil edebilmesi çağrı kapsamını oluşturmaktadır.

Cerrahi planlama ve eğitim amaçlı geliştirilecek simülatörlerde kullanılabilecek alt bileşenlerin geliştirilmesine yönelik proje önerileri de, farklı bir bütçe üst sınırı ile çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

· Geliştirilmesi planlanan tüm sistem bileşenleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır.

· Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun olmalıdır.

· Geliştirilmesi önerilen simülatör, acil durumları da göz önünde bulundurularak en kısa sürede planlamayı sonuçlandıracak şekilde tasarlanmalıdır.

· İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır.

· Kurumumuza sunulan proje önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/ veya İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun İnsan Araştırmaları Etik Kurulu/Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan (HADYEK) Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, belgenin çağrı kapanış tarihine kadar proje öneri bilgileri formu ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Diğer Hususlar:

1. Donanım ve yazılımın birlikte geliştirildiği projeler birinci derecede önceliklidir.

2. Bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerileri, mühendislik, sağlık ve temel bilimler gibi farklı alanları içereceğinden, görev dağılımı net ve açık olarak belirtilmelidir.

3. Proje ekibinde, geliştirilmesi planlanan cerrahi simülatörün kullanılacağı alanda uzman bir cerrahın, proje personeli veya proje danışmanı olarak bulunması zorunludur.

4. Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması önerilmektedir.

5. Proje çıktılarının uluslararası ve/veya ulusal tıbbi bilişim platformlarına entegre edilebilir olması beklenmektedir.

6. Yalnızca yazılımın geliştirilmesinin amaçlandığı projeler çağrı kapsamı dışında tutulacağından, yazılımın hazır alınarak donanım geliştirilmesinin hedeflendiği proje önerilerinde, yazılımı geliştirecek firmanın da projeye ortak olarak dahil edilmesi önerilmektedir.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

1. Yalnızca yazılım projeleri desteklenmeyecektir.

2. Simülatör bileşenlerinin ( yazılım ve donanım) tamamının ya da büyük bir bölümünün hazır olarak alındığı proje önerileri kapsam dışındadır.

3. Cerrahi planlama ve eğitim amaçlı simülatörlerde kullanılabilecek alt bileşenlerin geliştirilmesine yönelik proje önerileri için proje bütçesi üst sınırı 750.000 TL’dir. Bu bütçe sınırı üzerinde teklif edilen alt bileşen geliştirme önerileri kapsam dışında değerlendirilecektir.

Devamı..

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL (Cerrahi planlama ve eğitim amaçlı simülatörlerin geliştirilmesi amaçlanan projelerde)

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 750.000 TL (Cerrahi planlama ve eğitim amaçlı simülatörlerde kullanılabilecek alt bileşenlerin geliştirilmesine yönelik proje önerileri için)

İşbirliği Yapısı:

 Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi