Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003-“Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar” Robot Kontrol Otomasyonu Hibe Proje Çağrı Metni 

Bu çağrı kapsamında;
BTYK tarafından kabul edilen Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinde yer alan öncelikli bilim/teknoloji alanlarımız ve ilgili kalkınma planlarına uygun olarak, ülkemizde “Akıllı İmalat Sistemleri” konusunda uygulama alanlarının oluşturulması, yaygınlaştırılması ve böylece ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek akıllı imalat sistemlerinin/teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik öngörülebilir ve belirgin ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerinin desteklenmesi bu çağrının temel amacını oluşturmaktadır.   

Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir:
1) İşçi-Makina-Robot etkileşim senaryoları: Endüstri 4.0 ve modern endüstriyel haberleşme teknolojilerini içeren akıllı imalat teknolojilerinin olduğu yerlerde bulunan robotların kontrol yazılımları ve ağ içindeki entegrasyon (işçi-makine-robot) yazılımlarının geliştirilmesi.
2) Güvenlik analizleri: Sistemlerin operasyonlarını aksatmadan devam ettirebilecekleri, imalatın sürekliliğini gözeten yenilikçi güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi.
3) Otomasyon tasarım kriterleri (ergonomi, hız,verimlilik vb):
Üretim otomasyonunda ICT (Information-Communication Technologies) ve
entegrasyon yazılım teknolojilerinin kullanımı ile tüm ürün tasarım süreçlerinde
entegrasyon ve optimizasyon sağlayarak ergonomi, hız ve verimlilik artışına yönelik
araştırmalar.
4) Simülasyon programları:
Tasarım-imalat-montaj süreçlerinde sistemlerin simule edilmesine yönelik
yazılımların geliştirilmesi (Sanal fabrika (Virtual Factory) vb.).
5) Esnek imalat sistemlerine yönelik modellemeler:
Müşteri ihtiyaç ve isteklerini istenen şekilde karşılamak maksadıyla seri üretim
hatlarının yeni teknolojiye göre düzenlenebilmesini sağlayan, üretim hızı ve verimi
artıran sistem modellemeleri.
Bu çağrı kapsamında önerilecek projeler bu hedeflerden birini ele alabileceği gibi, bütünlük arz edecek şekilde birden fazla hedefi de kapsayabilir.
Bu çağrı kapsamında, endüstriyel uygulamalara temel teşkil edecek veya büyük ölçekli
teknolojik uygulamalara girdi sağlayacak yeni teknolojik bilgi/ürün üretme potansiyeli olan
araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrıya Özel Hususlar:
- Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
- 1. Aşama Proje önerilerinde başarı ölçütlerine nasıl ulaşılacağı, teori ile uyumlu
olarak, somut bir şekilde kısaca açıklanması beklenmektedir.
- Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
- Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı
dışındadır.
- Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun
disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.
- Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan
projelere öncelik verilecektir.
- Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
- Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem
geliştiren projelere öncelik verilecektir.
- Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede Ulusal standartlara ve
mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
- Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve
çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir
seviyede olmaları beklenmektedir.
- Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının
sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrı Kapanış Tarihi:  21.08.2015 17:30


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 94,2 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi